Regulamin - Implanty Polska
Regulamin

REGULAMIN KSZTAŁCENIA

Regulamin kształcenia określa całokształt zagadnień związanych z organizacją i prowadzeniem przez EUROPEAN DENTAL IMPLANT INSTITUTE VIVADENTAL działalności edukacyjnej, szkoleń i kursów, sympozjów naukowych, mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy, kwalifikacji zawodowych i umiejętności zabiegowych lekarzy dentystów.

§ 1 FORMA PRAWNA

EUROPEAN DENTAL IMPLANT INSTITUTE VIVADENTAL jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego, które zarejestrowane jest w Rejestrze Podmiotów Leczniczych Wojewody Pomorskiego pod numerem: 000000011938, posiadającym numer Regon:190551416-00046, utworzonym przez Spółkę pod firmą VIVADENTAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-210 Gdańsk Aleja Zwycięstwa 48, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218239, posiadającą NIP: 583-000-59-34, REGON: 190551416; posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN.  

§ 2 POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

Organizator - EUROPEAN DENTAL IMPLANT INSTITUTE VIVADENTAL
Wykładowca – osoba fizyczna lub podmiot zatrudniony w dowolnej formie przez Organizatora.
Uczestnik szkolenia – osoba która dokonała zgłoszenia, spełnia wymagania formalne i prawne oraz została zakwalifikowana do udziału w szkoleniu.
Absolwent – uczestnik szkolenia, który uzyskał pozytywną ocenę, ukończył szkolenie i otrzymał zaświadczenie oraz certyfikat.
Limit – ilość osób przewidzianych w szkoleniu

§ 3 MIEJSCE, CZAS i TERMINY ODBYWANIA SZKOLEŃ

Szkolenia zasadniczo odbywają się w macierzystej jednostce organizacyjnej Organizatora, w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 48.
Działalność edukacyjna może być również prowadzona poza w/w miejscem, w ośrodkach klinicznych, naukowych, badawczych, rozwojowych, edukacyjnych, uniwersyteckich, organizacji pożytku publicznego, zrzeszeń, organizacji zawodowych i lekarskich oraz innych posiadających niezbędną infrastrukturę i zaplecze techniczne; zarówno w kraju, jak i za granicą.
Działalność edukacyjna prowadzona przez Organizatora obejmuje również sympozja i konferencje naukowe oraz inne formy edukacyjne umożliwiające lekarzom podnoszenie poziomu wiedzy, kwalifikacji zawodowych i umiejętności zabiegowych.
Działalność edukacyjna prowadzona przez Organizatora podlega wewnętrznemu Systemowi Zapewniania Jakości Kształcenia, który określa narzędzia oraz metody oceny jakości kształcenia i stanowi element umożliwiający doskonalenie oferty dydaktycznej.
Szkolenia mogą się odbywać w każdym dniu tygodnia i w każdym czasie, także w soboty, niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy.
Organizator może dokonywać zmian miejsca i terminów szkoleń oraz ustalać nowe harmonogramy z wyprzedzeniem 30 dni przed odbyciem się szkolenia.
Informacje o zmianach Organizator może publikować na swojej stronie internetowej oraz przekazywać uczestnikom szkolenia na adres pocztowy, poczty elektronicznej oraz telefon komórkowy.
Uczestnik szkolenia zobowiązany jest odbierać informacje przekazywane przez Organizatora na wskazany przez siebie w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej oraz telefon komórkowy oraz publikowane na stronie www.implantypolska.pl lub www.practiculum.pl

§ 4 WYPOSAŻENIE DYDAKTYCZNE

Organizator wykorzystuje w działalności edukacyjnej infrastrukturę ośrodka klinicznego EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE VIVADENTAL wyposażonego w najnowocześniejsze technologie sprzętowe, materiałowe i farmakologiczne oraz powszechnie dostępne środki dydaktyczne.
W przypadku prowadzenia działalności edukacyjnej poza tym ośrodkiem, wyposażenie będzie konfigurowane w najwyższym standardzie technik i technologii medycznych i edukacyjnych. Wyposażenie dydaktyczne może być przygotowane przez dystrybutorów urządzeń, sprzętu, narzędzi, materiałów i środków farmakologicznych.

§ 5 ZAKRES TEMATYCZNY

Organizator prowadzi szkolenia teoretyczno – praktyczne oraz szkolenia praktyczne z udziałem pacjentów w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, implantologii stomatologicznej, regeneracji tkanki kostnej oraz protetyki implantologicznej, a także endodoncji, co stanowi jego ścisłą specjalizację.
Organizator prowadzi szkolenia obejmujące swym zakresem zagadnienia szeroko rozumianej ekonomii, marketingu, e-marketingu, prawa medycznego, public relations, wizerunku, komunikacji, zarządzania i dziedzin pokrewnych.
Wiodącym szkoleniem Organizatora jest Practiculum Implantologii, które obejmuje zakres określony w ustępach 1 i 2.
Organizator prowadzi też szkolenia w zakresie najnowszych technologii w tym zastosowania w zabiegach w dziedzinie implantologii stomatologicznej komórek macierzystych i czynników wzrostu oraz kwasu hialuronowego, jak również innych preparatów i innowacyjnych technologii materiałowo – sprzętowych; diagnostyki radiologicznej 3D w oparciu o tomografię komputerową; wykorzystanie mikroskopu w leczeniu endodontycznym, jak również szkolenia dla zespołów złożonych z lekarza i asysty.
Szczegółowy, aktualny program szkoleń może być publikowany i dystrybuowany w dowolnej formie na wszelkich nośnikach, w tym elektronicznych i papierowych, w tym w każdym przypadku na stronie internetowej www.vivadental.edu.pl, www.practiculum.pl i www.implantypolska.pl

§ 6 PRZEZNACZENIE I ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIA

Szkolenia przeznaczone są dla:
a) lekarzy początkujących, zaczynających rozwój w danej dziedzinie
b) lekarzy zaawansowanych zorientowanych na doskonalenie wiedzy i umiejętności w złożonych procedurach zabiegowych.
c) asystentek stomatologicznych
d) zespołów złożonych z lekarza i asysty
e) dystrybutorów urządzeń, sprzętu, narzędzi, materiałów i środków farmakologicznych.


Szkolenia są odpłatne - wysokość opłaty zamieszczona jest w programie szkolenia.
W przypadku opłaty w ratach, uczestnik szkolenia opłacając pierwszą ratę, zobowiązany jest do zapłacenia wszystkich pozostałych rat, niezależnie od uczestnictwa w szkoleniu.
Szkolenia mogą być także nieodpłatne lub częściowo odpłatne, organizowane wyłącznie przez Organizatora, albo w kooperacji z dowolnym podmiotem lub osobą.
W przypadku szkoleń realizowanych na zamówienie dostawców sprzętu medycznego, materiałów lub środków farmakologicznych; dostawcy ci mają możliwość prezentacji swoich produktów w dowolnej formie zawężając ją wyłącznie do treści informacyjnych nie noszących znamion reklamy.
Szkolenia mogą korzystać z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz z innych funduszy.
Opłaty za szkolenia mogą być finansowane z pożyczek i kredytów.
Opłaty za szkolenie mogą być dokonywane gotówką, przelewem bankowym tradycyjnym oraz poprzez platformę bankową.
Jeżeli Uczestnik szkolenia przesłał zgłoszenie i dokonał wpłaty, nie przysługuje mu zwrot zapłaconej ceny, a jeśli dokonał płatności w ratach, zobowiązany jest do zapłacenia pełnej ceny. Rezygnacja z udziału w szkoleniu nie zwalnia Uczestnika szkolenia z zapłacenia pełnej ceny zgodnie z cennikiem.

§ 7 REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się w oparciu o zgłoszenie uczestnika na wybrany rodzaj szkolenia, które jest przez niego dokonywane poprzez przesłanie w formie elektronicznej lub osobiste zgłoszenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej http://implantypolska.pl/edukacja
Poprzez zgłoszenie udziału w szkoleniu zgłaszający potwierdza zapoznanie się z regulaminem, programem szkolenia i warunkami uczestnictwa oraz potwierdza, iż je akceptuje w całości oraz zobowiązany jest do wniesienia zapłaty za szkolenie zgodnie z informacją podaną w programie szkolenia.
Zgłoszenia nie opłacone nie będą poddawane kwalifikowaniu do udziału w szkoleniu.
Zgłoszenia mogą być dokonywane w terminie do dnia wskazanego w warunkach szkolenia.
O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, które zostały opłacone.
Rekrutacja może obejmować obowiązek wypełnienia przez zgłaszającego lub/i uczestnika kursu ankiety rekrutacyjnej umożliwiającej Organizatorowi w szczególności ocenę wiedzy zgłaszającego oraz sposób pozyskania wiedzy o szkoleniu.

§ 8 KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW

Kwalifikacji do udziału w szkoleniu podlegają wyłącznie zgłoszenia, które są kompletne i zostały opłacone.
Zgłoszenia do wysokości limitu uczestników oraz spełniające wymogi formalne i prawne potwierdzone przez Organizatora uzyskują status uczestnika zakwalifikowanego na szkolenie, o czym Uczestnik zostaje poinformowany. Limity uczestników szkolenia ustala Organizator.
W przypadku przekroczenia limitu ilości uczestników określonej przez Organizatora, udział w szkoleniu jest uzależniony od uzyskania zgody Organizatora w oparciu o istniejące możliwości. W przypadku braku miejsc zgłaszający otrzymuje propozycję odbycia kursu w innym terminie.
Kwalifikacja uczestników przeprowadzana jest przez Organizatora na podstawie zgłoszenia. Organizator weryfikuje informacje dotyczące wykształcenia zgłaszającego, jego tytułów naukowych, prawa wykonywania zawodu oraz jego danych osobowych.
Uczestnik zakwalifikowany na szkolenie ma prawo do udziału w szkoleniu oraz do otrzymywania wszelkich informacji z nim związanych, do zgłaszania do zakwalifikowania do zabiegu swoich pacjentów oraz do otrzymania materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Organizatora.
Uznaje się, że Uczestnik szkolenia, który przesłał zgłoszenie i dokonał opłaty, zawarł z Organizatorem Umowę na odbycie kompletnego szkolenia w ramach Sezonu szkoleniowego, na który przesłał zgłoszenie. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnikowi nie przysługują od Organizatora jakiekolwiek roszczenia, w tym o zwrot zapłaconej ceny. Uczestnik szkolenia, który dokonuje płatności ratalnej, poprzez zapłatę pierwszej raty zobowiązany jest do zapłacenia pełnej ceny za szkolenie w wyznaczonym terminie.

§ 9 KWALIFIKACJA PACJENTÓW

W przypadku kursów z udziałem pacjentów Organizator zapewnia pacjentów do planowanych zabiegów i dokonuje ich kwalifikacji.
Uczestnicy szkolenia mają możliwość wykonywania zabiegów u swoich pacjentów pod warunkiem zakwalifikowania takiego pacjenta przez Organizatora w terminie umożliwiającym wykonanie danego zabiegu w czasie planowanego szkolenia.

§ 10 UDZIAŁ W SZKOLENIU

W szkoleniu może brać udział osoba, która dokonała zgłoszenia i została zakwalifikowana przez Organizatora.

Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do osobistego udziału w szkoleniu i realizacji programu szkolenia w pełnym wymiarze.
Organizator ma prawo i obowiązek weryfikacji osoby która zgłosiła się do odbycia szkolenia poprzez potwierdzenie jego tożsamości z jednym z dokumentów: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, prawo wykonywania zawodu lekarza.
W przypadku odmowy lub braku możliwości potwierdzenia tożsamości osoby, która się zgłosiła do odbycia szkolenia, Organizator ma prawo do wykluczenia tej osoby z udziału w szkoleniu. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest również do udziału w ankietach Organizatora oraz wyraża zgodę na wykonywanie dokumentacji fotograficznej oraz nagrań audio i video zawierających wizerunek uczestnika szkolenia.
Udział w szkoleniu potwierdzony będzie listą obecności lub protokołem, Uczestnik szkolenia ma obowiązek podpisania takiego dokumentu. Podczas szkolenia oraz w miejscu jego prowadzenia zakazane jest spożywanie lub pozostawanie w stanie po spożyciu: napojów alkoholowych, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających. W przypadku nieobecności Uczestnika szkolenia na dowolnej sesji, lub seminarium, Organizator nie ma obowiązku zapewnienia Uczestnikowi zajęć zastępczych w innych terminach.
W przypadku wykonywania edukacyjnych procedur zabiegowych u Pacjentów w gabinetach zabiegowych, uczestnik szkolenia, pod rygorem wykluczenia z udziału w danym zabiegu, zobowiązany jest do:
a) założenia odzieży i obuwia zabiegowego oraz stosować środki ochrony osobistej takie jak maski, czepki, rękawiczki, fartuchy zabiegowe.
b) stosować się do ogólnie obowiązujących zasad, w tym sanitarnych i higienicznych
c) stosować się do poleceń Wykładowców

§ 11 ZASADY OGÓLNE

W przypadku ewentualnej rezygnacji z udziału w szkoleniu zgłaszającemu nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
W przypadku nie odbycia się szkolenia z winy Organizatora uczestnikom szkolenia przysługuje zwrot wniesionej opłaty albo udział w szkoleniu w innym terminie na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia. Po wniesieniu opłaty zgłaszający otrzymuje fakturę.
Uczestnicy szkolenia przyjeżdżają na koszt własny i własne ryzyko.
Uczestnikom szkolenia nie przysługują żadne zwroty: jakichkolwiek kosztów, w tym kosztów podróży, zakwaterowania, innych nakładów, utraconych korzyści, ani też roszczenia lub odszkodowania.

§ 12 WYKLUCZENIE ZE SZKOLENIA

W przypadku nie wypełnienia lub naruszenia przez Uczestnika szkolenia któregokolwiek z warunków określonych niniejszym Regulaminem, Organizatorowi w stosunku do takiej osoby przysługuje prawo do: odmowy udziału w szkoleniu, wykluczenia ze szkolenia, odmowy potwierdzenia ukończenia szkolenia; w każdym przypadku z zachowaniem prawa do przysługującego Organizatorowi wynagrodzenia i brakiem obowiązku jego zwrotu.

§ 13 POTWIERDZENIE UKOŃCZENIA SZKOLENIA

Sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności zarówno w szkoleniach teoretyczno – praktycznych, jak i praktycznych z udziałem pacjentów dokonywane jest przez Organizatora - pozytywna ocena stanowi podstawę decyzji o ukończeniu szkolenia przez jego uczestnika.
Sprawdzenie nabytej wiedzy może być przeprowadzane przez Organizatora w dowolny sposób, na podstawie pytań testowych, sprawdzianu wiadomości, sprawdzianu praktycznego, kolokwium, egzaminu, etc.
Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest
a) certyfikat i zaświadczenie według wzoru Organizatora obejmujący swą treścią miejsce, Organizatora, wykładowcę, datę oraz przedmiot szkolenia, prawo wykonywania zawodu Uczestnika oraz ewentualnie inne szczegóły.
b) Protokół oceny uzyskanej przez absolwenta szkolenia potwierdzający sprawdzenie stanu wiedzy lub/i umiejętności po ukończeniu szkolenia – w formie pytań testowych, egzaminu lub oceny przez wykładowcę wykonania zabiegu szkoleniowego u pacjenta.


§ 14 POUFNOŚĆ INFORMACJI

Uczestnik szkolenia zobowiązany jest zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne w szczególności dane medyczne, techniczne i technologiczne, handlowe, ekonomiczne, finansowe, prawne i organizacyjne oraz inne posiadające wartość gospodarczą dotyczące firmy Vivadental Sp. z o. o., – niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.
Zobowiązanie powyższe dotyczy w szczególności nie przekazywania, nie ujawniania i nie wykorzystywania informacji oraz dokumentacji określonej poniżej, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust 4 Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.
Informacje poufne obejmują w szczególności:
3.1 Dane osobowe i dane medyczne
a) Dane osobowe pacjentów i pracowników
b) Dane medyczne pacjentów i pracowników

3.2. Informacje techniczne i technologiczne
a) Szczegółowe informacje techniczne dotyczące stanu posiadania: wyposażenia, narzędzi,
b) Informacje dotyczące stosowanych procedur, w tym procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
c) Informacje dotyczące lokalizacji i rodzaju pomieszczeń, zabezpieczeń (w tym zabezpieczeń fizycznych i proceduralnych wejścia na teren organizacji oraz dostępu do poszczególnych pomieszczeń i aktywów), jak również wszelkich aktywów organizacji, które mogą być w jakikolwiek sposób związane z bezpieczeństwem informacji.

3.3. Informacje handlowe
a) Stosowane ceny na usługi, ceny zakupów materiałów i akcesoriów,
b) Informacje dotyczące bazy dostawców materiałów i usług oraz stosowanych cen,
c) Wszelkie informacje dotyczące zawartych umów z dostawcami i odbiorcami,
d) Informacje dotyczące rozmów z kontrahentami, w szczególności z partnerami zagranicznymi.

3.4. Informacje ekonomiczno-finansowe lub inne posiadające wartość gospodarczą
a) Informacje dotyczące kondycji finansowej firmy oraz źródeł finansowania,
b) Informacje dotyczące organizacji spółki i jej stanu prawnego,
c) Informacje n/t stosowanych systemów zarządzania,
d) Informacje dotyczące wysokości wynagrodzeń, sposobów motywacji i wynagradzania pracowników,
e) Dane osobowe zatrudnionego personelu, ich kwalifikacji i wykształcenia,
f) Informacje dotyczące stosowanych aplikacji informatycznych i oprogramowania,
g) Informacje dotyczące inwestycji i planowanych projektów,
h) Informacje dotyczące stosowanych systemów operacyjnych i ich zabezpieczania,
i) Informacje dotyczące sposobu przesyłania i szyfrowania danych,
j) Informacje dotyczące rozkładu pomieszczeń, zabezpieczeń fizycznych oraz lokalizacji aktywów Spółki, typu sprzęt i urządzenia, dokumenty papierowe, pieczęcie, klucze itp.

Postanowienia powyższe nie będą miały zastosowania do tych informacji uzyskanych od Vivadental, które:
a) są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości;
b) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony;
c) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron ze względu na obowiązujące wymogi prawa lub zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu lub prawomocną decyzją administracyjną z zastrzeżeniem, ze podjęte zostały rozsądne i zgodne z prawem kroki zmierzające do zachowania poufności takich informacji
d) zostały uzyskane przez daną Stronę niezależnie od czynności związanych ze współpracą.

Czas trwania obowiązku zachowania w tajemnicy informacji o których mowa obowiązuje również po wygaśnięciu współpracy.
W przypadku naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy informacji o których mowa przez jedną ze Stron, druga Strona będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości i naprawienia szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.
Informacje, o których mowa w punktach 1-3 niniejszej deklaracji mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 9 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 183, poz. 1538). Ujawnienie ww. informacji poufnych podlega odpowiedzialności karnej określonej w Ustawie.


§ 15 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator i dane kontaktowe
Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń jest spółka pod firmą VIVADENTAL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-210 Gdańsk; Aleja Zwycięstwa 48, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218239, posiadającą NIP: 583-000-59-34, REGON: 190551416; posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem następującego adresu e-mail vivadental@vivadental.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
Przetwarzanie danych Administrator może przetwarzać dane uczestnika szkolenia w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy,
b) ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z uczestnikiem szkolenia umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy,
c) wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych dotyczących umów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Okres przechowywania danych
a) Dane osobowe uczestników szkoleń będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
b) Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie, jeżeli uczestnik szkolenia zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w tym celu.
c) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane osobowe uczestnika szkolenia będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Przekazywanie danych
6.1 Jeśli uczestnik szkolenia wyraził zgodę przekazanie danych, jego dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

6.2. Dane osobowe uczestnika szkolenia mogą być przekazywane innym spółkom powiązanym osobowo lub kapitałowo z administratorem, tj. spółkom:
a) INFOTEL SOFTWARE Sp. z o.o. , ul. Rybacka 7 (pok. 404, IV p.), 53-656 Wrocław www.infotel.wroc.pl
b) Wojciech Widzicki ul. Malczewskiego 82/8 80-107 wojciech@widzicki.pl
c) Wydawnictwo Wdaxrock Daniel Wolak ul. Wartka 4/7 80-841 Gdańsk www.prostykod.pl
d) Vivamedia Sp. z o. o., Aleja Zwycięstwa 48; 80-210 Gdańsk vivamedia@vivamedia.pl
e) Fundacja Dla Dzieci Vivadental, Aleja Zwycięstwa 48; 80-210 Gdańsk fundacja@vivadental.pl
f) Benhauer Sp. z o.o. , ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków krakow@salesmanago.pl


6.3. Dane osobowe uczestnika szkolenia mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, ajentom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłączenie zgodnie z poleceniami administratora.

6.4. dane osobowe uczestnika szkolenia nie będą udostępnione podmiotom w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa uczestnika szkolenia
7.1. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
b) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik szkolenia może przesłać te dane innemu administratorowi.
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w szczególności sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym profilowania - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika szkolenia jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora.
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce
e) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie umożliwiającym administratorowi wywiązanie się z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów związanych z archiwizacją danych o przeprowadzonych szkoleniach. Zgodę można odwołać w każdym czasie w lokalu administratora lub wysyłając e-maila na adres: vivadental@vivadental.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.


7.2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz w zakresie koniecznym do zachowania dokumentacji szkolenia bez naruszenia przepisów związanych z archiwizacją danych o przeprowadzonych szkoleniach. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

§ 16 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacji i kwalifikacji oraz uczestnictwa w szkoleniach oferowanych przez Implanty Polska przez VIVADENTAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-210 Gdańsk Aleja Zwycięstwa 48, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218239, posiadającą NIP: 583-000-59-34, REGON: 190551416; adres e-mail: vivadental@vivadental.edu.pl , tel. 58-346-15-66 zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służącej stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik szkolenia oświadcza, że został poinformowany, że zgodę może wycofać w dowolnym momencie oraz że ma prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie

§ 17 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służącej stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez VIVADENTAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-210 Gdańsk Aleja Zwycięstwa 48, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218239, posiadającą NIP: 583-000-59-34, REGON: 190551416; adres e-mail: vivadental@vivadental.edu.pl , tel. 58-346-15-66; posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN lub przez VIVAMEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-210 Gdańsk Aleja Zwycięstwa 48, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572008, posiadającą NIP: 957-108-01-49, REGON: 362282222; posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN; adres e-mail: info@implantypolska.pl, tel. 509-681-271 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnik szkolenia oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawie do wycofania zgody w każdym czasie.

§ 18 ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowych i marketingowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od VIVADENTAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-210 Gdańsk Aleja Zwycięstwa 48, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218239, posiadającą NIP: 583-000-59-34, REGON: 190551416; posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN; adres e-mail: vivadental@vivadental.edu.pl tel. 58-346-15-66 lub od VIVAMEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-210 Gdańsk Aleja Zwycięstwa 48, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572008, posiadającą NIP: 957-108-01-49, REGON: 362282222; posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN; adres e-mail: info@implantypolska.pl, tel. 509-681-271; zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służącej stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik szkolenia oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawie do wycofania zgody w każdym czasie.

§ 19 INFORMACJA O ABSOLWENCIE

Uczestnik szkolenia oświadcza, iż wyraża zgodę na zamieszczenie informacji o ukończeniu szkolenia oraz swojej fotografii na wszelkich nośnikach Organizatora, w tym na stronie internetowej oraz w albumie szkoleń Organizatora, a w tym zakresie zobowiązuje się nie żądać usunięcia swoich danych osobowych w związku ze zgodami udzielonymi w ustępach poprzedzających.

§ 20 ZGODA NA UŻYWANIE WIZERUNKU

Na podstawie przepisu art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz.904), uczestnik szkolenia wyraża zgodę na używanie przez Organizatora, w tym podmiot, który go utworzył /„VIVADENTAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: 80-210 Gdańsk Aleja Zwycięstwa 48, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000218239, o kapitale zakładowym 50.000 PLN, NIP: 583-000-59-34, REGON: 190551416 i VIVAMEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-210 Gdańsk Aleja Zwycięstwa 48, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572008, posiadającą NIP: 957-108-01-49, REGON: 362282222; posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN; adres e-mail: info@implantypolska.pl, tel. 509-681-271, w zakresie prowadzonej przez tę spółkę działalności gospodarczej, wszelkich wizerunków Uczestnika szkolenia, w szczególności poprzez rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocyjnych, informacyjnych i innych, w których wizerunek ten będzie się znajdował; Zgoda ta jest nieodpłatna;
Uczestnik szkolenia zrzeka się w stosunku do „VIVADENTAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wszelkich roszczeń mogących pozostawać w związku z faktem wykorzystania przez Prywatne Centrum Stomatologiczne „VIVADENTAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wizerunku Zainteresowanego.

§ 21 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników szkoleń lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników w jakikolwiek sposób informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w tym w szczególności w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
Organizator nie odpowiada za środki pieniężne, dokumenty oraz inne cenne rzeczy pozostawione przez uczestnika szkolenia w miejscu przeprowadzenia szkolenia. W przypadku rzeczy przekraczających wartość 500 złotych uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi w celu zabezpieczenia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych uczestników szkolenia.

§ 22 NOTA PRAWNA


Wszelkie treści zamieszczone przez nas na stronach internetowych Organizatora, albo na jakichkolwiek forach lub nośnikach, w szczególności informacyjnych lub reklamowych, jak też forma wyrażenia takich treści, są przedmiotem wyłącznych praw przysługujących Organizatorowi, albo osobom trzecim, i podlegających ochronie prawnej. Owe treści i formy zostały przy tym zindywidualizowane w sposób identyfikujący Organizatora i jego przedsiębiorstwo. W związku z powyższym, kopiowanie, albo jakiekolwiek inne przetwarzanie lub wykorzystywanie tych treści albo form, albo treści lub form rodzących do nich podobieństwo, może skutkować odpowiedzialnością prawną, w szczególności opartą na przepisach Kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych, przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t. z późn. zm.) albo też przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 j.t. z późn. zm.).§ 23 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem szkoleń udziela Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej info@implantypolska.pl, lub telefonicznie pod numerami telefonów: 509-681-271 lub 503-503-506.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2018 roku.
Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Organizatora w dowolny sposób i w każdym czasie, lecz Organizator ma obowiązek powiadomić o takich zmianach Instytucje, którym tenże został złożony, w tym w szczególności Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku.

Gdańsk dnia 01 grudnia 2018 roku

EUROPEAN DENTAL IMPLANT INSTITUTE VIVADENTAL

Prezes Zarządu, Dyrektor Naukowy – Dr n. med. Violetta Szycik