Regulamin - Implanty Polska
Regulamin

REGULAMIN KSZTAŁCENIA

Regulamin kształcenia określa całokształt zagadnień związanych z organizacją i prowadzeniem przez INSTYTUT IMPLANTOLOGII działalności edukacyjnej, szkoleń i kursów, sympozjów naukowych, mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy, kwalifikacji zawodowych i umiejętności zabiegowych lekarzy dentystów oraz asystentek stomatologicznych.

§1 FORMA PRAWNA

INSTYTUT IMPLANTOLOGII jest jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego utworzonego przez Spółkę pod firmą IMPLANTY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-210 Gdańsk Aleja Zwycięstwa 48, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572008, posiadającą NIP 9571080149, REGON 362282222, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN.

§2 POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

 1. Organizator – INSTYTUT IMPLANTOLOGII
 2. Wykładowca – osoba fizyczna lub podmiot zatrudniony w dowolnej formie przez Organizatora.
 3. Uczestnik szkolenia – osoba która dokonała zgłoszenia, spełnia wymagania formalne i prawne została zakwalifikowana do udziału w szkoleniu, która zawarła z Organizatorem umowę o uczestnictwo w Szkoleniu.
 4. Szkolenie (kurs) – każda forma edukacyjna i współtowarzysząca zgodnie z postanowieniami § 3.
 5. Absolwent – uczestnik szkolenia, który uzyskał pozytywną ocenę, ukończył szkolenie i otrzymał zaświadczenie oraz certyfikat.
 6. Limit – ilość osób przewidzianych w szkoleniu

  §3 MIEJSCE, CZAS i TERMINY ODBYWANIA SZKOLEŃ

 1. Szkolenia zasadniczo odbywają się w macierzystej jednostce organizacyjnej Organizatora, w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 48.
 2. Działalność edukacyjna może być również prowadzona poza w/w miejscem, w ośrodkach klinicznych, naukowych, badawczych, rozwojowych, edukacyjnych, uniwersyteckich, organizacji pożytku publicznego, zrzeszeń, organizacji zawodowych i lekarskich oraz innych posiadających niezbędną infrastrukturę i zaplecze techniczne; zarówno w kraju, jak i za granicą.
 3. Działalność edukacyjna prowadzona przez Organizatora obejmuje również sympozja i konferencje naukowe oraz inne formy edukacyjne umożliwiające lekarzom podnoszenie poziomu wiedzy, kwalifikacji zawodowych i umiejętności zabiegowych, a także integrację środowiska lekarzy dentystów i popularyzację leczenia implantologicznego w społeczeństwie polskim jako najlepszej metody uzupełniania utraconych zębów, w tym imprezy współtowarzyszące, spotkania okolicznościowe, benefisy, przyjęcia okolicznościowe, bale, etc.
 4. Działalność edukacyjna prowadzona przez Organizatora podlega wewnętrznemu Systemowi Zapewniania Jakości Kształcenia, który określa narzędzia oraz metody oceny jakości kształcenia i stanowi element umożliwiający doskonalenie oferty dydaktycznej.
 5. Szkolenia mogą się odbywać w każdym dniu tygodnia i w każdym czasie, także w soboty, niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy.
 6. Organizator może dokonywać zmian miejsca i terminów szkoleń oraz ustalać nowe harmonogramy z wyprzedzeniem 30 dni przed odbyciem się danej sesji szkolenia (danych zajęć), w szczególności w przypadku podziału uczestników na mniejsze grupy.
 7. W przypadkach, gdy z powodu okoliczności niezawinionych przez Organizatora albo okoliczności, którym Organizator w rozsądnej ocenie nie mógł zapobiec (np. nagła choroba osoby prowadzącej zajęcia objęte szkoleniem, przypadki losowe, siła wyższa, zaś w odniesieniu do szkoleń praktycznych z udziałem Pacjentów – absencja Pacjentów zakwalifikowanych do zabiegów edukacyjnych zaplanowanych do wykonania w ramach szkolenia) odbycie danych zajęć objętych szkoleniem nie jest możliwe w terminie określonym umową lub wcześniej ustalonym harmonogramem, Organizator może odwołać te zajęcia, z zastrzeżeniem ust.8.
 8. W przypadkach, o których mowa w ust.7 Organizator zobowiązany jest zapewnić Uczestnikowi możliwość skorzystania z takich samych zajęć w ramach innej grupy i/lub w innym terminie (zajęcia zastępcze) przypadającym nie później niż w okresie 3 miesięcy od terminu zajęć odwołanych. W przypadku braku zgody Uczestnika na zaproponowany prze Organizatora termin zajęć zastępczych, Uczestnik zaproponuje Uczestnikowi kolejne dwa terminy zastępcze przypadające nie później niż w okresie nie później niż w okresie 6 miesięcy od terminu zajęć odwołanych. Jeżeli jednak Uczestnik nie skorzysta z tych zajęć zastępczych, to Uczestnikowi korzystającemu ze szkolenia nie jako konsument nie będą z tego tytułu przysługiwać żadne roszczenia wobec Organizatora, natomiast Uczestnikowi, który ze szkolenia korzysta jako konsument, zostanie zwrócona część ceny proporcjonalna do ilości odwołanych zajęć (chyba że uczestnik pozostaje zobowiązany do zapłacenia Organizatorowi jakiejś należności – w takim przypadku owa część ceny zostanie zaliczona na poczet następnej wpłaty, do której dokonania uczestnik jest zobowiązany w przyszłości).
 9. Postanowienia ust.8 stosuje się także w przypadku, gdy z powodu okoliczności nie zawinionych przez uczestnika, którym uczestnik w rozsądnej ocenie nie mógł zapobiec (np. nagła choroba, przypadki losowe, siła wyższa), nie było możliwe wzięcie przez uczestnika udziału w szkoleniu (zajęciach) w danym terminie – pod warunkiem, że zaistnienie takich okoliczności zostanie przez uczestnika udowodnione oraz że uczestnik powiadomił Organizatora o zaistnieniu tych okoliczności przed terminem rozpoczęcia danego szkolenia (zajęć). W razie nieziszczenia siętakich warunków oraz w innych przypadkach nieobecności uczestnika na zajęciach, nie będą mu przysługiwać wobec Organizatora żadne roszczenia.
 10. Informacje o zmianach harmonogramów/terminów szkoleń Organizator może publikować na swojej stronie internetowej oraz przekazywać uczestnikom szkolenia na adres pocztowy, poczty elektronicznej oraz telefon komórkowy.
 11. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest odbierać informacje przekazywane przez Organizatora na wskazany przez siebie w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej oraz telefon komórkowy oraz publikowane na witrynie internetowej pod adresem www.ImplantyPolska.pl lub innych stronach wskazanych przez Organizatora.
 12. Zmiany terminów szkolenia nie stanowią zmiany umowy o przeprowadzenie i udział w szkoleniui nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń, z zastrzeżeniem ust.6-9.

  §4 WYPOSAŻENIE DYDAKTYCZNE

 1. Organizator wykorzystuje w działalności edukacyjnej infrastrukturę ośrodka klinicznego EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE VIVADENTAL wyposażonego w najnowocześniejsze technologie sprzętowe, materiałowe i farmakologiczne oraz powszechnie dostępne środki dydaktyczne.
 2. W przypadku prowadzenia działalności edukacyjnej poza tym ośrodkiem, wyposażenie będzie konfigurowane w najwyższym standardzie technik i technologii medycznych i edukacyjnych.
 3. Wyposażenie dydaktyczne może być przygotowane przez dystrybutorów urządzeń, sprzętu,narzędzi, materiałów i środków farmakologicznych.

  §5 ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Organizator prowadzi szkolenia teoretyczno – praktyczne oraz szkolenia praktyczne z udziałem Pacjentów w dziedzinie stomatologii oraz medycyny regeneracyjnej i estetycznej.
 2. Szkolenia w zakresie stomatologii obejmują chirurgię stomatologiczną, implantologię stomatologiczną, regenerację tkanki kostnej oraz implantoprotetykę, a także endodoncję.
 3. Szkolenia w zakresie medycyny estetycznej obejmują wszelkie zabiegi chirurgiczne wykonywane w tej dziedzinie, w tym w szczególności aplikacje z botoksu, kwasu hialuronowego, wykonywanie mezoterapii igłowej, lipolizy iniekcyjnej, a także innych zabiegów. Obejmują też zastosowanie technologii inwazyjnych, w tym laserów frakcyjnych, a także bezinwazyjnych.
 4. Organizator prowadzi szkolenia obejmujące swym zakresem zagadnienia szeroko rozumianej ekonomii, marketingu, e-marketingu, prawa medycznego, public relations, wizerunku, komunikacji, zarządzania i dziedzin pokrewnych.
 5. Organizator prowadzi też szkolenia w zakresie najnowszych technologii, w tym zastosowania w zabiegach komórek macierzystych i czynników wzrostu oraz kwasu hialuronowego, jak również innych preparatów i innowacyjnych technologii materiałowo – sprzętowych; technik digitalnych w medycynie, digitalizacji produktowej i procesowej, lasera, diagnostyki radiologicznej 3D w oparciu o tomografię komputerową; wykorzystanie mikroskopu w leczeniu endodontycznym, jak również szkolenia dla zespołów złożonych z lekarza i asysty.
 6. Szczegółowy, aktualny program szkoleń może być publikowany i dystrybuowany w dowolnej formie wszelkich nośnikach, w tym elektronicznych i papierowych, w tym w każdym przypadku na stronie internetowej www.ImplantyPolska.pl oraz www.vivadental.edu.pl

§6 PRZEZNACZENIE I ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIA

 1. Szkolenia przeznaczone są dla:
  1. a)  lekarzy początkujących, zaczynających rozwój w danej dziedzinie
  2. b)  lekarzy zaawansowanych zorientowanych na doskonalenie wiedzy i umiejętności wzłożonych procedurach zabiegowych.
  3. c)  asystentek stomatologicznych
  4. d)  zespołów złożonych z lekarza i asysty
  5. e)  dystrybutorów urządzeń, sprzętu, narzędzi, materiałów i środków farmakologicznych.
 2. Szkolenia są odpłatne – wysokość opłaty zamieszczona jest w programie szkolenia.
 3. W przypadku opłaty w ratach, uczestnik szkolenia opłacając pierwszą ratę, zobowiązany jest do zapłacenia wszystkich pozostałych rat, niezależnie od uczestnictwa w szkoleniu.
 4. Szkolenia mogą być także nieodpłatne lub częściowo odpłatne, organizowane wyłącznie przez Organizatora, albo w kooperacji z dowolnym podmiotem lub osobą.
 5. W przypadku szkoleń realizowanych na zamówienie dostawców sprzętu medycznego, materiałów lub środków farmakologicznych; dostawcy ci mają możliwość prezentacji swoich produktów w dowolnej formie zawężając ją wyłącznie do treści informacyjnych nie noszących znamion reklamy.
 6. Szkolenia mogą korzystać z dofinansowania ze środków publicznych, Unii Europejskiej oraz z innych funduszy.
 7. Opłaty za szkolenia mogą być finansowane z pożyczek i kredytów.
 8. Opłaty za szkolenie mogą być dokonywane gotówką, przelewem bankowym tradycyjnym oraz poprzez platformę bankową.
 9. Jeżeli Uczestnik szkolenia przesłał zgłoszenie na udział w szkoleniu i dokonał za nie zapłatę, nie przysługuje mu zwrot zapłaconej ceny, a jeśli dokonał płatności w ratach, zobowiązany jest do zapłacenia pełnej ceny.
 10. Z zastrzeżeniem ust.11, rezygnacja z udziału w szkoleniu, z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Organizator, nie zwalnia Uczestnika szkolenia z zapłacenia pełnej ceny zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu przesłania zgłoszenia na szkolenie, zaś w przypadku, gdy cena została już zapłacona, nie podlega ona zwrotowi.
 11. Jeżeli zastosowania nie znajdują postanowienia § 3 ust.7-9, to w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu przez Uczestnika, który ze szkolenia korzysta jako konsument (w tym w przypadku opartego na postanowieniach umowy albo przepisach prawa wypowiedzenia albo odstąpienia od zawartej z takim uczestnikiem umowy), z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Organizator albo z innych ważnych powodów, uczestnikowi zostanie zwrócona zapłacona wcześniej przez uczestnika część ceny proporcjonalna do ilości świadczeń (zajęć, szkoleń), z których uczestnik nie skorzystał wskutek tej rezygnacji (w tym wypowiedzenia umowy albo odstąpienia od niej). W takich przypadkach Organizator może żądać zapłaty przez uczestnika kary umownej odpowiadającej 50% (pięćdziesięciu procentom) ceny tych świadczeń (zajęć, szkoleń), z których uczestnik nie skorzystał wskutek tej rezygnacji (w tym wypowiedzenia umowy albo odstąpienia od niej). Kara nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jak też nie ogranicza stosowania postanowień art.746 § 1 Kodeksu cywilnego.

  §7 REKRUTACJA

 1. Rekrutacja odbywa się w oparciu o zgłoszenie uczestnika na wybrany rodzaj szkolenia, które jest przez niego dokonywane poprzez przesłanie do Organizatora w formie elektronicznej lub osobiste zgłoszenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który może być zamieszczony na różnych stronach internetowych, forach i mediach zewnętrznych.
 2. Poprzez zgłoszenie udziału w szkoleniu zgłaszający potwierdza zapoznanie się z regulaminem, programem szkolenia i warunkami uczestnictwa oraz potwierdza, iż je akceptuje w całości oraz zobowiązany jest do wniesienia zapłaty za szkolenie zgodnie z informacją podaną w programie szkolenia.
 3. Z uwagi na ściśle zawodowy i profesjonalny cel szkoleń i ich przedmiotu uważać się będzie, że jeśli w treści Zgłoszenia zgłaszający nie zamieści odmiennego oświadczenia, to zgłaszający dokonuje zgłoszenia, a umowę o uczestnictwo w szkoleniu zawiera i będzie wykonywać – jako przedsiębiorca i w związku z przedmiotem prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 4. Zgłoszenia nieopłacone nie będą poddawane kwalifikowaniu do udziału w szkoleniu.
 5. Zgłoszenia mogą być dokonywane w terminie do dnia wskazanego w warunkach szkolenia.
 6. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, które zostały opłacone.
 7. Rekrutacja może obejmować obowiązek wypełnienia przez zgłaszającego lub/i uczestnika kursu ankiety rekrutacyjnej umożliwiającej Organizatorowi w szczególności ocenę wiedzy zgłaszającego oraz sposób pozyskania wiedzy o szkoleniu.

§8 KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW

 1. Kwalifikacji do udziału w szkoleniu podlegają wyłącznie zgłoszenia, które są kompletne i zostały opłacone.
 2. Zgłoszenia do wysokości limitu uczestników oraz spełniające wymogi formalne i prawne potwierdzone przez Organizatora uzyskują status uczestnika zakwalifikowanego na szkolenie, o czym Uczestnik zostaje poinformowany. Limity uczestników szkolenia ustala Organizator.
 3. W przypadku przekroczenia limitu ilości uczestników określonej przez Organizatora, udział w szkoleniu jest uzależniony od uzyskania zgody Organizatora w oparciu o istniejące możliwości. W przypadku braku miejsc zgłaszający otrzymuje propozycję odbycia kursu w innym terminie.
 4. Kwalifikacja uczestników przeprowadzana jest przez Organizatora na podstawie zgłoszenia. Organizator weryfikuje informacje dotyczące wykształcenia zgłaszającego, jego tytułów naukowych, prawa wykonywania zawodu oraz jego danych osobowych.
 5. Uczestnik zakwalifikowany na szkolenie ma prawo do udziału w szkoleniu oraz do otrzymywania wszelkich informacji z nim związanych, do zgłaszania do zakwalifikowania do zabiegu swoich Pacjentów oraz do otrzymania materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Organizatora.
 6. Uznaje się, że Uczestnik szkolenia, który przesłał zgłoszenie i dokonał opłaty, zawarł z Organizatorem Umowę na odbycie kompletnego szkolenia w ramach pełnego programu szkoleniowego, na który przesłał zgłoszenie. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnikowi nie przysługują od Organizatora jakiekolwiek roszczenia, w tym o zwrot zapłaconej ceny. Uczestnik szkolenia, który dokonuje płatności ratalnej, poprzez zapłatę pierwszej raty zobowiązany jest do zapłacenia pełnej ceny za szkolenie w wyznaczonym terminie.

  §9 KWALIFIKACJA PACJENTÓW

 1. W zakresie sesji szkoleniowych z wykonywaniem zabiegów, Organizator dokonuje kwalifikacji Pacjentów do planowanych zabiegów.
 2. Uczestnicy szkolenia mają możliwość wykonywania zabiegów u swoich Pacjentów podczas szkolenia pod warunkiem zakwalifikowania takiego Pacjenta przez Organizatora w terminie umożliwiającym wykonanie danego zabiegu w czasie planowanego szkolenia. Ewentualna dyskwalifikacja Pacjenta przez Organizatora nie może być przyczyną jakichkolwiek reklamacji.
 3. W przypadku kursów praktycznych z udziałem Pacjentów, Organizator nie gwarantuje Uczestnikom szkolenia żadnej ilości wykonanych procedur zabiegowych, ale umożliwia wykonanie tych procedur u wszystkich Pacjentów skierowanych na zabiegi podczas szkolenia przez Uczestnika szkolenia i zakwalifikowanych przez Organizatora.
 4. Uczestnik zachowuje pierwszeństwo do wykonania zabiegów u swoich Pacjentów.
 5. Pacjent uczestniczący w szkoleniu dokonuje zapłaty przed wykonaniem zabiegu zgodnie z aktualnąofertą Organizatora przeprowadzania zabiegów podczas szkolenia.
 6. Zabiegi wykonywane są zgodnie z procedurami obowiązującymi u Organizatora.
 7. Odbudowa protetyczna Pacjenta może być wykonana przez Organizatora, albo przez Uczestnikaszkolenia samodzielnie bez udziału Organizatora, zgodnie z wolą Uczestnika.
 8. W przypadku odbudowy protetycznej wykonywanej samodzielnie przez Uczestnika bez udziału Organizatora, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone implanty, na których podjął się wykonania tej odbudowy oraz za inne procedury z których korzystał Pacjent podczas szkolenia. W takim przypadku ewentualne reklamacje wniesione przez Pacjenta Uczestnik zobowiązuje się rozwiązać wyłącznie na swój rachunek i poinformować o tym fakcie Pacjentaprzed wykonaniem zabiegów.
 9. Organizator nie zwraca Uczestnikom oraz Pacjentom kosztów podróży do miejsca szkolenia iwykonywania zabiegów.

  § 10 UDZIAŁ W SZKOLENIU

 1. W szkoleniu może brać udział osoba, która dokonała zgłoszenia i została zakwalifikowana przez Organizatora.
 2. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do osobistego udziału w szkoleniu i realizacji programu szkolenia w pełnym wymiarze.
 3. Organizator ma prawo i obowiązek weryfikacji osoby, która zgłosiła się do odbycia szkolenia poprzez potwierdzenie jego tożsamości z jednym z dokumentów: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, prawo wykonywania zawodu lekarza.
 1. W przypadku odmowy lub braku możliwości potwierdzenia tożsamości osoby, która się zgłosiła do odbycia szkolenia, Organizator ma prawo do wykluczenia tej osoby z udziału w szkoleniu.
 2. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest również do udziału w ankietach Organizatora oraz wyraża zgodę na wykonywanie dokumentacji fotograficznej oraz nagrań audio i video zawierających wizerunek uczestnika szkolenia.
 3. Udział w szkoleniu uczestnik zobowiązany jest potwierdzać podpisem na liście obecności lub na protokole szkolenia.
 4. Podczas szkolenia oraz w miejscu jego prowadzenia zakazane jest spożywanie lub pozostawanie w stanie po spożyciu: napojów alkoholowych, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających.
 5. W przypadku nieobecności Uczestnika szkolenia na dowolnej sesji, lub seminarium, Organizator nie ma obowiązku zapewnienia Uczestnikowi zajęć zastępczych w innych terminach.
 6. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zmiany stroju wierzchniego na strój lekarski / zabiegowywłącznie z obuwiem przed przystąpieniem do szkolenia.
 7. W przypadku wykonywania edukacyjnych procedur zabiegowych u Pacjentów w gabinetach zabiegowych, na sali warsztatowej, Uczestnik szkolenia, pod rygorem wykluczenia z udziału w danym zabiegu, ćwiczeniach, wykładach, zobowiązany jest do:

a)  założenia odzieży i obuwia zabiegowego oraz stosować środki ochrony osobistej takie jak maski, czepki, rękawiczki, fartuchy zabiegowe.

b)  stosować się do ogólnie obowiązujących zasad, w tym sanitarnych i higienicznych oraz przeciwdziałaniu zakażeniom

c)  stosować się do poleceń Wykładowców i personelu obsługującego szkolenie oraz wykonywane zabiegi.

§ 11 ZASADY OGÓLNE

 1. Uczestnicy szkolenia przyjeżdżają na koszt własny i własne ryzyko.
 2. Uczestnikom szkolenia nie przysługują żadne zwroty: jakichkolwiek kosztów, w tym kosztów podróży, zakwaterowania, innych nakładów, utraconych korzyści, ani też roszczenia lub odszkodowania.
 3. Opinie o szkoleniach prezentowane na stronach zarządzanych przez Organizatora zostały przez niego utrwalone poprzez ukazanie swobodnych i prawdziwych wypowiedzi wyłącznie. Uczestników szkoleń przeprowadzonych przez Organizatora.
 4. Na stronach zarządzanych przez Organizatora prezentowane są wszelkie opinie wyrażone przez Uczestników szkoleń.
 5. Opinie naruszające ewentualnie dobra osobiste osób trzecich lub powszechnie przyjęte normy kultury, mogą być przez Organizatora niepublikowane lub usuwane.
 6. Opłaty za szkolenia oraz systemy rabatowania usług szkoleniowych, mogą być publikowane nawszelkich nośnikach tradycyjnych i elektronicznych.
 7. Organizator szkolenia może w każdym czasie i wedle swojego uznania podejmować decyzje orabatowaniu usług w odniesieniu do cen obowiązujących w aktualnym cenniku.
 8. Organizator szkolenia ustala ceny na dany okres w sposób całkowicie suwerenny i nie wykorzystuje narzędzi, które mogą w sposób automatyczny lub pośredni, obniżać lub podwyższać regularne ceny na podstawie wcześniejszych zachowań konsumentów lub na podstawieautomatycznego przyporządkowania danego nabywcy do określonej grupy.
 9. Organizator określa kontakt w sprawach dotyczących szczegółów związanych z dokonywanymi zakupami usług edukacyjnych – email: info@implantypolska.pl tel. 58-521-76-34 lub 880- 313- 327.

  § 12 FAKTURY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Zgłaszający lub Uczestnik szkolenia, jako Nabywca:

 1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, jako uprawniony lub/i w imieniu własnym do reprezentacji podmiotu lub/i samego siebie o danych wpisanych w rejestracji/zgłoszeniu na szkolenie, zgłaszający oświadcza, iż wyraża zgodę na wystawianie mu przez Organizatora faktur (a także ewentualnych faktur korygujących i duplikatów faktur) w postaci elektronicznej oraz na ich doręczanie faktur w drodze elektronicznej, , co nie wyklucza formy tradycyjnej – papierowej.
 2. Akceptuje, że faktury w formie elektronicznej będą dostarczane w formacie PDF.
 3. Akceptuje też formę elektroniczną polegającą na udostępnianiu faktury w formie elektronicznej na indywidualne konto zarządzane przez Sprzedającego posiadające pełną integralność, zabezpieczone loginem i hasłem.
 1. W przypadku posiadania indywidualnego konta, Sprzedający będzie udostępniał te faktury z możliwością wielokrotnego pobierania i w takim przypadku zobowiązuje się do odbierania z tego konta wszelkich faktur.
 2. Przyjmuje do wiadomości, iż faktury w formie elektronicznej będą dostarczane z adresu: tp@implantypolska.pl albo udostępniane na jego indywidualne konto administrowane przez Sprzedającego.
 3. Wskazuje adres mojej poczty na potrzeby otrzymywania wszelkich faktur drogą elektronicznązgodny z adresem wskazanym podczas rejestracji na szkolenie.
 4. W przypadku zmiany adresu e-mail wskazanego przez Nabywcę powyżej, Nabywca zobowiązujesię do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Sprzedającego o nowym adresie pod rygorem uznania wszelkiej korespondencji kierowanej na dotychczasowy adres e-mail za skutecznie doręczoną.
 5. Przyjmuje do wiadomości, iż jako Nabywca zachowuje uprawnienia do wycofania zgody naformę elektroniczną otrzymywania faktur i w takim przypadku zobowiązuje się do powiadomienia Sprzedającego z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni w formie elektronicznej na adres z którego przesyłane są faktury, lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego.
 6. Przyjmuje do wiadomości, że podane przez Nabywcę dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych – IMPLANTY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-210 Gdańsk Aleja Zwycięstwa 48, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572008, posiadającą NIP 9571080149, REGON 362282222, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN , w celu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej. Przetwarzanie podanych danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami wskazanymi Klauzuli Informacyjnej Dotyczącej Przetwarzania danych Osobowych znajdującej się w sekcji Ochrona Danych Osobowych Zgodnie z RODO: https://ImplantyPolska.pl/polityka- prywatnosci
 7. Akceptuję, iż faktury wystawione w formie elektronicznej są przechowywane przez Sprzedającego w jego wewnętrznej sieci komputerowej w sposób określony w art. 112a Ustawyo VAT oraz że Sprzedający tworzy kopie bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi u Sprzedającego procedurami.

  § 13 WYKLUCZENIE ZE SZKOLENIA

W przypadku niewypełnienia lub naruszenia przez Uczestnika szkolenia któregokolwiek z warunków określonych niniejszym Regulaminem, Organizatorowi w stosunku do takiej osoby przysługuje prawo do: odmowy udziału w szkoleniu, wykluczenia ze szkolenia, odmowy potwierdzenia ukończenia szkolenia; wypowiedzenia umowy albo odstąpienia od niej, w każdym przypadku z zachowaniem przez Organizatora prawa do otrzymania lub zatrzymania przysługującego Organizatorowi wynagrodzenia i brakiem obowiązku jego zwrotu – chyba, że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.

§ 14 POTWIERDZENIE UKOŃCZENIA SZKOLENIA

 1. Sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności zarówno w szkoleniach teoretyczno – praktycznych, jak i praktycznych z udziałem Pacjentów dokonywane jest przez Organizatora – pozytywna ocena stanowi podstawę decyzji o ukończeniu szkolenia przez jego uczestnika.
 2. Sprawdzenie nabytej wiedzy może być przeprowadzane przez Organizatora w dowolny sposób, na podstawie pytań testowych, sprawdzianu wiadomości, sprawdzianu praktycznego, kolokwium, egzaminu, etc.
 3. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest:
  1. a)  certyfikat i zaświadczenie według wzoru Organizatora obejmujący swą treścią miejsce, Organizatora, wykładowcę, datę oraz przedmiot szkolenia, prawo wykonywania zawodu Uczestnika oraz ewentualnie inne szczegóły; lub
  2. b)  Protokół oceny uzyskanej przez absolwenta szkolenia potwierdzający sprawdzenie stanu wiedzy lub/i umiejętności po ukończeniu szkolenia – w formie pytań testowych, egzaminu lub oceny przez wykładowcę wykonania zabiegu szkoleniowego u Pacjenta.
 4. Podstawą odmowy potwierdzenia przez Organizatora ukończenia przez uczestnika szkolenia może być negatywny wynik sprawdzenia, o którym mowa w postanowieniach poprzedzających, brak uczestnictwa uczestnika we wszystkich (całych) zajęciach objętych programem danego szkolenia lub istnienie zaległości płatniczych uczestnika (albo podmiotu zgłaszającego uczestnika na szkolenie) wobec Organizatora. Odmowa wydania uczestnikowi, w takich okolicznościach, potwierdzenia ukończenia szkolenia nie będzie traktowana jako niewykonanie albo nienależyte wykonanie przez Organizatora jego zobowiązania.

§ 15 POUFNOŚĆ INFORMACJI

1.Uczestnik szkolenia zobowiązany jest zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne w szczególności dane medyczne, techniczne i technologiczne, handlowe, ekonomiczne, finansowe, prawne i organizacyjne oraz inne posiadające wartość gospodarczą dotyczące firmy IMPLANTY POLSKA Sp. z o. o. – niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.

2. Zobowiązanie powyższe dotyczy w szczególności nie przekazywania, nie ujawniania i nie wykorzystywania informacji oraz dokumentacji określonej poniżej, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 2 Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.

3. Informacje poufne obejmują w szczególności:

a)  Dane osobowe i dane medyczne

b)  Dane osobowe Pacjentów i pracowników

c)  Dane medyczne Pacjentów i pracowników

3.1. Informacje techniczne i technologiczne

a)  Szczegółowe informacje techniczne dotyczące stanu posiadania: wyposażenia, narzędzi,

b)  Informacje dotyczące stosowanych procedur, w tym procedur Zintegrowanego SystemuZarzadzania,

c)  Informacje dotyczące lokalizacji i rodzaju pomieszczeń, zabezpieczeń (w tym zabezpieczeńfizycznych i proceduralnych wejścia na teren organizacji oraz dostępu do poszczególnych pomieszczeń i aktywów), jak również wszelkich aktywów organizacji, które mogą być w jakikolwiek sposób związane z bezpieczeństwem informacji.

3.2. Informacje handlowe

a)  Stosowane ceny na usługi, ceny zakupów materiałów i akcesoriów,

b)  Informacje dotyczące bazy dostawców materiałów i usług oraz stosowanych cen,

c)  Wszelkie informacje dotyczące zawartych umów z dostawcami i odbiorcami,

d)  Informacje dotyczące rozmów z kontrahentami, w szczególności z partnerami zagranicznymi.

3.3. Informacje ekonomiczno-finansowe lub inne posiadające wartość gospodarczą

a)  Informacje dotyczące kondycji finansowej firmy oraz źródeł finansowania,

b)  Informacje dotyczące organizacji spółki i jej stanu prawnego,

c)  Informacje n/t stosowanych systemów zarządzania,

d)  Informacje dotyczące wysokości wynagrodzeń, sposobów motywacji i wynagradzania pracowników,

e)  Dane osobowe zatrudnionego personelu, ich kwalifikacji i wykształcenia,

f)  Informacje dotyczące stosowanych aplikacji informatycznych i oprogramowania,

g)  Informacje dotyczące inwestycji i planowanych projektów,

h)  Informacje dotyczące stosowanych systemów operacyjnych i ich zabezpieczania,

i)  Informacje dotyczące sposobu przesyłania i szyfrowania danych,

j)  Informacje dotyczące rozkładu pomieszczeń, zabezpieczeń fizycznych oraz lokalizacjiaktywów Spółki, typu sprzęt i urządzenia, dokumenty papierowe, pieczęcie, klucze itp.

3.4. Postanowienia powyższe nie będą miały zastosowania do tych informacji uzyskanych od IMPLANTY POLSKA, które:

a)  są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości;

b)  zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony;

c)  zostaną ujawnione przez jedną ze Stron ze względu na obowiązujące wymogi prawa lub zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu lub prawomocną decyzją administracyjną z zastrzeżeniem, ze podjęte zostały rozsądne i zgodne z prawem kroki zmierzające do zachowania poufności takich informacji

d)  zostały uzyskane przez daną Stronę niezależnie od czynności związanych ze współpracą.

3.5. Czas trwania obowiązku zachowania w tajemnicy informacji o których mowa obowiązuje również przez okres 5 (pięciu) lat po zakończeniu szkolenia i obowiązywania dotyczącej szkolenia umowy.

3.6. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy informacji o których mowa przez jedną ze Stron, druga Strona będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości i naprawienia szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 16 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń jest spółka pod firmą IMPLANTY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80- 210 Gdańsk Aleja Zwycięstwa 48, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572008, posiadającą NIP 9571080149, REGON 362282222, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem następującego adresu e- mail info@implantypolska.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

2. Przetwarzanie danych

3. Administrator może przetwarzać dane uczestnika szkolenia w celu:

a)  zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy,

b)  ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z uczestnikiem szkolenia umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy,

c)  wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych dotyczących umów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości.

4. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy przez Organizatora. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
5. Okres przechowywania danych

a)  Dane osobowe uczestników szkoleń będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

b)  Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celówmarketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie, jeżeli uczestnik szkolenia zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w tym celu.

c)  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane osobowe uczestnika szkolenia będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

6. Przekazywanie danych

6.1 Jeśli uczestnik szkolenia wyraził zgodę przekazanie danych, jego dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych napodstawie przepisów prawa.

6.2.  Dane osobowe uczestnika szkolenia mogą być przekazywane innym spółkom, w tympowiązanym osobowo lub kapitałowo z administratorem, tj. spółkom:
a) VivadentalSp.zo.o.,AlejaZwycięstwa48;80-210Gdańskvivadental@vivadental.pl
b) Fundacja Dla Dzieci Vivadental, Aleja Zwycięstwa 48; 80-210 Gdańsk fundacja@vivadental.pl c) INFOTELSOFTWARESp.zo.o.,ul.Rybacka7,53-656Wrocławwww.infotel.wroc.pl

d) Wydawnictwo Wdaxrock Daniel Wolak ul. Wartka 4/7 80-841 Gdańsk www.prostykod.pl

6.3.  Dane osobowe uczestnika szkolenia mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, ajentom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłączenie zgodnie z poleceniami administratora.

6.4.  Dane osobowe uczestnika szkolenia nie będą udostępnione podmiotom w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6.5.  W oparciu o przetwarzane dane osobowe uczestnika Administrator nie będzie podejmowałwobec Uczestnika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

7. Prawa uczestnika szkolenia
7.1. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo do:

a)  dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

b)  przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik szkolenia może przesłać te dane innemu administratorowi.

c)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w szczególności sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym profilowania – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika szkolenia jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora.

d)  wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce

e)  Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie umożliwiającym administratorowi wywiązanie się z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów związanych z archiwizacją danych o przeprowadzonych szkoleniach. Zgodę można odwołać w każdym czasie w lokalu administratora lub wysyłając e-maila na adres: info@implantypolska.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

7.2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz w zakresie koniecznym do zachowania dokumentacji szkolenia bez naruszenia przepisów związanych z archiwizacją danych o przeprowadzonych szkoleniach. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

§ 17 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku Dz.U. 2018 poz. 1000, w obiektach Organizatora w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 48 i ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń w postaci monitoringu wizyjnego [monitoring]:
 2. Administratorem przetwarzającym dane osobowe Uczestnika szkolenia w zakresie monitoringu jest IMPLANTY POLSKA Spółka z o.o. Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk, Polska, info@implantypolska.pl tel. 58-521-76-34 lub 880-313-327, witryna internetowa: https://ImplantyPolska.pl
 3. Dane osobowe Uczestnika szkolenia będą przetwarzane poprzez monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w IMPLANTY POLSKA Sp. z o.o., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Biorąc udział w szkoleniu i wchodząc na obszar objęty monitoringiem Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na rejestrację wizerunku oraz w konsekwencji do przetwarzania danych osobowych monitoringu przez IMPLANTY POLSKA Sp. z o.o.
 5. Odbiorcami danych osobowych w zakresie monitoringu mogą być te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa o czym każdorazowo decyduje Administrator Danych Osobowych lub osoba przez niego wyznaczona.
 6. Dane osobowe w zakresie monitoringu są zapisywane są w sposób ciągły z dostępnością w czasie do 14 dni od momentu zapisu i przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zarejestrowane..
 7. Uczestnik szkolenia ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe Uczestnika szkolenia nie będą przekazywane do państwa trzeciego luborganizacji międzynarodowej.
 9. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika szkolenia nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

§ 18 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacji i kwalifikacji oraz uczestnictwa w szkoleniach, przez IMPLANTY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-210 Gdańsk Aleja Zwycięstwa 48, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572008, posiadającą NIP 9571080149, REGON 362282222, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN; adres e-mail: info@implantypolska.pl tel. 58-521-76-34 lub 880-313-327 zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służącej stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik szkolenia oświadcza, że został poinformowany, że zgodę może wycofać w dowolnym momencie oraz że ma prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie, z wyłączeniem danych, których przetwarzanie jest niezbędne dla celów związanych z wykonywana działalnością leczniczą i ochroną praw Pacjentów.

§ 19 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służącej stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez IMPLANTY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-210 Gdańsk Aleja Zwycięstwa 48, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572008, posiadającą NIP 9571080149, REGON 362282222, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN; adres e-mail: info@implantypolska.pl tel. 58-521-76-34 lub 880-313-327; i oświadcza, iż podane przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnik szkolenia oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawie do wycofania zgody w każdym czasie.

§ 20 ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowych i marketingowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od IMPLANTY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-210 Gdańsk Aleja Zwycięstwa 48, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572008, posiadającą NIP 9571080149, REGON 362282222, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN; adres e- mail: info@implantypolska.pl tel. 58-521-76-34 lub 880-313-327, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służącej stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik szkolenia oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawie do wycofania zgody w każdym czasie.

§ 21 ZGODA NA UŻYWANIE WIZERUNKU

 1. Na podstawie przepisu art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz.904), Uczestnik szkolenia wyraża zgodę i zezwala na używanie przez spółki:
  a) „IMPLANTY POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (Nr KRS0000572008) ;
  b) „VIVADENTAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (Nr KRS0000218239)
  wszelkich wizerunków Uczestnika (dalej: „Wizerunek”), w zakresie obejmującym w szczególności:

(1) opracowania treści i formy wizerunku oraz przygotowanie wizerunku do integracji z dowolnymi formami przekazu;
(2) utrwalanie i zwielokrotnianie wizerunku dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, komputerową, światłoczułą, optyczną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową – niezależnie od formatu bądź nośnika;

(3)  wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa nośników, na których wizerunek ten utrwalono, a także zapisów tego wizerunku – nawet w przypadku braku jednoczesnego przeniesienia fizycznego nośnika;

(4)  nadawanie za pomocą wizji, fonii lub wizji oraz fonii, w tym w radiu i telewizji, przewodowo, bezprzewodowo i za pośrednictwem satelity;

(5)  równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) wizerunku, w szczególności w ramach platform cyfrowych, w sieciach kablowych lub przez sieć internetową;

(6)  publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie lub odtwarzanie wizerunku w dowolnej formie, w tym w kinach i podczas wszelkiego rodzaju pokazów w dowolnych miejscach i niezależnie od użytego nośnika (jak również jego braku), a także w sieciach telefonicznych, w tym podczas oczekiwania na połączenie;

(7)  publiczne udostępnianie wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internetowej, poprzez nadawanie strumieniowe (streaming), video on demand (VOD), udostępnianie do pobrania (downloading) i wszelkie techniki pokrewne; w tym także za opłatą (w tym poprzez wyświetlanie reklam) lub nieodpłatnie;

(8)  merchandising, w tym komercyjne wykorzystywanie wizerunku i jego elementów lub motywów do celów promocji dowolnych towarów, usług lub przedsięwzięć, w dowolny sposób, w tym poprzez wprowadzanie do obrotu przedmiotów nawiązujących do Utworu;

(9)  rejestracja i używanie wizerunku jako dowolnego znaku towarowego lub innego elementu odróżniającego, dla dowolnych towarów lub usług, jak tez korzystanie z wizerunku na potrzeby reklamy;

(10)  decydowanie o publikowaniu, w tym pierwszym opublikowaniu danego wizerunku.

(11)  zaniechanie opatrywania lub opatrywanie wizerunku Uczestnika jego imieniem lub nazwiskiem i wykorzystywanie tak opatrzonego wizerunku w sposób i w celach, o których mowa w punktach poprzedzających.

 1. Uczestnik szkolenia oświadcza, iż wyraża zgodę na zamieszczenie informacji o ukończeniu szkolenia oraz swojej fotografii na wszelkich nośnikach Organizatora, w tym na stronie internetowej oraz w albumie szkoleń Organizatora, a w tym zakresie zobowiązuje się nie żądać usunięcia swoich danych osobowych w związku ze zgodami udzielonymi w ustępach poprzedzających.
 2. Wyraża zgodę i zezwala na to, że prawa do wszelkich wytworów, efektów i innych przedmiotów praw, które powstały w związku z korzystaniem przez Korzystającego z Wizerunku, będą przysługiwać wyłącznie Organizatorowi.
 3. Wskazuje, że zgody i zezwolenie określone w treści niniejszego dokumentu dotyczą korzystania przez Organizatora z Wizerunku dla wszystkich celów związanych z działalnością Organizatora, w tym z promowaniem, reklamowaniem, oferowaniem i wykonywaniem usług medycznych i innych świadczeń leczniczych, medycznych, paramedycznych, kosmetycznych lub o podobnym charakterze;
 4. Potwierdza, że zgody i zezwolenie określone w treści niniejszego dokumentu są nieodpłatne;
 5. Zastrzega, że zgody i zezwolenie określone w punktach poprzedzających zostają udzielone na czas nieokreślony i mogą zostać odwołane przez Uczestnika w każdym czasie – przy czym Uczestnik szkolenia zobowiązuje się, iż nie cofnie takiej zgody i zezwolenia (tj. cofnięcie nie będzie miało skutków) w odniesieniu do czynności (postaci użytku) już przez Or4eganizatora dokonanych albo zainicjowanych (np. w formie nabycia albo zamówienia materiałów
  zawierających wizerunek, zlecenia ich upubliczniania itp.) przed otrzymaniem pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody i zezwolenia.

  § 22 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników szkoleń lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników w jakikolwiek sposób informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w tym w szczególności w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 2. Organizator nie odpowiada za środki pieniężne, dokumenty oraz inne cenne rzeczy pozostawione przez uczestnika szkolenia w miejscu przeprowadzenia szkolenia. W przypadku rzeczy przekraczających wartość 500 złotych uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi w celu zabezpieczenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych uczestników szkolenia.

§ 23 NOTA PRAWNA

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach internetowych Organizatora, albo na jakichkolwiek forach lub nośnikach, w szczególności informacyjnych, edukacyjnych, lub reklamowych, jak też forma wyrażenia takich treści, w tym prezentacje, materiały, skrypty oraz wykłady, są przedmiotem wyłącznych praw przysługujących Organizatorowi, albo osobom trzecim, i podlegających ochronie prawnej. Owe treści i formy zostały przy tym zindywidualizowane w sposób identyfikujący Organizatora, osoby trzecie z nim powiązane i jego przedsiębiorstwo. W związku z powyższym, nagrywanie wykładów, kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie albo jakiekolwiek inne przetwarzanie lub wykorzystywanie tych treści albo form, albo treści lub form, a także rodzących do nich podobieństwo jest zabronione, może skutkować odpowiedzialnością prawną, w szczególności opartą na przepisach Kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych, przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509) albo też przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233).
 2. Prawo własności intelektualnej związanej ze zrealizowanym i odbytym szkoleniem, w tym wszelkie dane, pliki graficzne, zdjęcia i pliki video przysługują wyłącznie Organizatorowi, a uczestnicy mogą z nich korzystać wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Organizatora pod rygorem odpowiedzialności prawnej.

  § 24 PROCEDURY ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIU WIRUSEM Covid-19 SARS-CoV-2

 1. Uczestnik zobowiązany jest zachować zasady bezpieczeństwa i stosować się do procedur przeciwdziałania zakażeniom, w tym przeciwdziałania zakażeniu wirusem Covid-19, powszechnie obowiązujących na podstawie aktów prawnych oraz wynikających z procedur obowiązujących u Organizatora lub przez niego narzuconych w miejscu odbywania szkolenia.
 2. Podejmując decyzję o udziale w szkoleniu, przez co rozumie się udział w każdych zajęciach, tj. sesjach i seminariach, wykładach, ćwiczeniach oraz zabiegach, jak też innych formach kształcenia oraz organizacji czasu na terenie wykonywania szkolenia, Uczestnik wyraża zgodę na udział innych Uczestników, Pacjentów oraz innych osób, w tym obsługujących szkolenie i bierze na siebie całkowite ryzyko i pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki pozostawania w kontakcie z osobami mogącymi być nosicielami wirusa Covid-19, jak też być samemu jego nosicielem, w tym zarażenia się tym wirusem lub zarażenia innych osób. Uczestnik oświadcza, iż w takich wypadkach nie będzie występował do Organizatora z jakimikolwiek roszczeniami izwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności ze skutków mogących wyniknąć z tego tytułu.

  § 25 PUNKTY EDUKACYJNE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz wpisu do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku podmiotów prowadzących kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów z tytułu ukończenia szkolenia, Uczestnikowi szkolenia mogą przysługiwać punkty edukacyjne zależnie od decyzji Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku oraz ilości godzin szkolenia, w których wziął udział na podstawie udokumentowanych i potwierdzonych podpisem list obecności.

§ 26 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Poprzez przystąpienie do szkolenia Uczestnik akceptuje powyższy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem szkoleń udziela Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej ks@implantypolska.pl , lub telefonicznie podnumerami telefonów: 58-521-76-34 lub 880-313-327.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07 lipca 2023 roku.
 4. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Organizatora w dowolny sposób i w każdymczasie, lecz Organizator ma obowiązek powiadomić o takich zmianach Instytucje, którym tenże został złożony, w tym w szczególności Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku.

Gdańsk, dnia 07 lipca 2023 roku.

Implanty Polska